การศึกษาไม่ทำให้คนฉลาดขึ้น
Zoom
สอนลูกให้นิ่ง สงบ..
Zoom