สานสายใยรักแห่งครอบครัว

สมเด็จพระบรมโอร สาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑. ๓๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปภัมภ์ฯ ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปภัมภ์ฯ จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์ที่ ๒๑ ของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการบูรณาการ การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนแบบองค์รวม

และเพื่อสร้างรูปแบบตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานตาม โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวก่อนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ตาม ๕ แนวคิดพระราชทาน

โดยวันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จโดยเครื่องบิน ที่นั่งจากท่านอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ แล้วเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งมายังศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปภัมภ์ฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปภัมภ์ ฯ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก ประทานเช็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวแก่ผู้ให้การสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน ๔๐ ราย

จากนั้น เสด็จเข้าสู่ภายในอาคารศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวทอดพระเนตรนิทรรศการตำนานพระเศวต ซึ่งเป็นช้างพลายเผือกโท ลูกเถื่อน ที่พบโดย นายแปลก ฟุ้งเฟื่อง ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นช้างคู่พระบารมีพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย กิจกรรมเด็กเล่านิทาน

สานสายใยรักแห่งครอบครัว

เสร็จแล้ว เสด็จยังห้องประทับรองรอง ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง คณะข้าราชการ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ๓ วัย ผู้ให้การสนับสนุน ศูนย์ ๓ วัย สานสายในรักแห่งครอบครัวดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

จากนั้น เสด็จไปยังลานกีฬา ทอดพระเนตรผู้สูงอายุ เล่นเครื่องออกกำลังกาย กิจกรรม ณ ศาลารื่นรมย์ ประกอบด้วย กิจกรรมทำพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมการสาธิตเพาะพันธุ์กล้วยไม้ (รองเท้านารีพันธุ์เหลืองกระบี่) ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงหมู่คือ สายใย ของสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี่ กิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับคน ๓ วัย (ฮูลาฮูป ๓ วัย และโชว็การใช้เครื่องออกกำลังกาย)

จากนั้น ทอดพระเนตรภายในอาคารสายใยรัก นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตแปรรูปอาหารในท้องถิ่น (ชมพู่พลาสติกและการทำข้าวหลามในเร็ด) เป็นการดัดแปลงวัสดุจากธรรมชาติเพื่อหุงต้มอาหาร โดยใช้กระบอกไม้ไผ่และพืชชนิดหนึ่งมาห่อข้าวสารแล้วนำไปย่างไฟ กิจกรรมการสาธิตการทำตุ๊กตาน้ำยาง น้ำยาล้างจานและสบู่เหลว

กิจกรรมสาธิตการทำผ้าบาติก เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนกระบี่ เพราะวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับทะเล การเขียนผ้าบาติก เป็นการแสดงออกทางศิลปะที่สามารถสะท้อนชีวิตคนกระบี่ สร้างรายได้และส่งเสริมให้คนมีความรัก ความผูกพันกับศิลปะบนผืนผ้า ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นลูกหลาน กิจกรรมการสาธิตการแกะรูปหนังตะลัง

ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาชาวใต้ไปสู่คนรุ่นหลัง เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะ วัฒนธรรมของคนใต้ กิจกรรมนวดแผนไทย และสาธิตการทำสมุนไพร (ลูกประคบ นวดฝ่าเท้า) จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ตามพระอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปถัมภ์ฯ ไปยังท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประทับเครื่องบินที่นั่งเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้วเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งกลับวังศุโขทัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในบล็อกน้องแก้มหอม

พัฒนาการลูกรัก

น้องแก้มหอม update แล้วนะ

หลังจากไม่ได้ถ่ายรูปลูกเป็นเวลานานแค่ไหนจำไม่ได้แล้ว วันนี้มีโอกาสไปเที่ยวปราจีนบุรี แวะสั่งอาหารที่ร้านเจ้ดำโภชนาแถวๆ คลองอะไรซักอย่าง

แม่ลูกผูกพัน

แก้มหอม รรรมิลรรภ์

หนึ่งเดียวในโลก หากจะถามว่า ทำไมตั้งชื่อลูกแบบนี้ ก็ไม่มีคำตอบ ถามต่อว่า ชื่อนี้แปลว่าอะไร ผมก็ไม่ได้สนใจคำแปล รู้แต่ว่าชื่อนี้ดี

ครรภ์คุณแม่

ภาวะมีบุตรยากในผู้หญิง

คุณผู้หญิงหลายๆ ท่านที่ต้องการมีบุตรแต่มีปัญหาเนื่องจากเป็นโรคต่างๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิด ภาวะมีบุตรยาก นั้น

พัฒนาการลูกรัก

วิธีเล่นลูกคิด ABACUS

ลูกคิด เป็นเครื่องมือสำหรับใช้คำนวณทั่วไป นับเป็นเครื่องคิดเลขในยุคแรกๆ ของโลก ประกอบด้วยโครงสี่เหลี่ยม

อาหารสำหรับคุณแม่

อาหารคุณแม่ตั้งครรภ์

โดยทั่วไปแล้ว ในทางการแพทย์ หญิงที่มีครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ทุกชนิดและทุกประเภทโดยไม่มีข้อห้ามใดๆ

แม่ลูกผูกพัน

น้องสาวชื่อ แก้มหอม

หลังจากที่คุณแม่คลอดพี่เปรมมาก่อนกำหนดเพราะท้องแค่ 7-8 เดือน