Tag Archives: ปลูกฝังนิสัยเด็ก

การศึกษาไม่ทำให้คนฉลาดขึ้น

อ่านข่าวเรื่อง อากงส่ง sms ก็สะเทือนใจ ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คงเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้คนตายเป็นเครื่องมือเพื่อหวังประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยทางใด

จินตนาการของเด็ก ต้องสร้างผ่านหนังสือ

เคยลงไว้แล้วว่า เด็กวัยอนุบาลไม่ควรตามเทคโนโลยีจนเกินไปเพราะจะทำให้ เครียด อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือ